ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2021
Gemert-Bakel, 12 november 2020

Voor het eerst heeft de VVD de begroting van dit college goedgekeurd. Met de Begroting 2020 hebben wij vorig jaar niet kunnen instemmen omdat wij toen vonden dat de begroting sluitend gemaakt werd door er een onhaalbare taakstellende bezuiniging van € 480.000 voor het Sociaal Domein in op te nemen. Dit jaar zag het er realistischer uit en hebben wij kunnen instemmen met de begroting.

De motie van de VVD om het jongerenwerk op hetzelfde niveau te houden als bij de LEV-groep werd unaniem aange-nomen. Wethouder Steeghs ontraadde de motie omdat hier geen budget voor was. Hiermee werd nogmaals bevestigd dat de wethouder nooit alle jongerenwerkers van de LEV-groep had kunnen overnemen. De bezuiniging op het jongerenwerk is met de motie van de VVD voorkomen.

De motie Besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel die de VVD samen met het CDA heeft ingediend, is ook aangenomen. Hoe kan het werk slimmer, sneller en taakgerichter worden georganiseerd; ook de vraag hoe wij de juiste mensen hiervoor op de juiste plaats krijgen, zal hiermee worden beantwoord.

De VVD is kritisch hoe zaken lopen binnen het Sociaal Domein. Wij zijn dan ook tevreden dat de gehele raad de motie van de VVD steunde om de rekenkamer te verzoeken, onderzoek te doen naar de overgang van de jeugdhulptaken van Kluppluz naar Stichting GOO.

In de motie Uitstel herinrichting welzijnswerk stond de VVD alleen. In deze motie riepen wij op om de overdracht van de welzijnstaken per direct te staken en het besluitvormingsproces overnieuw te doen, met betrokkenheid van de gemeenteraad en met waarborgen voor een zorgvuldig proces. En tenslotte om een eventuele overgang niet eerder dan in 2022 in te laten gaan.

De VVD heeft niets tegen de nieuwe leverancier, maar wij vinden dat het proces niet zuiver is verlopen en wij zien in het huidige proces ook grote risico's in de continuïteit van het welzijnswerk ontstaan. Wij gaan van één naar drie tot vier partijen die het welzijnswerk gaan uitvoeren.

Tel daarbij op dat de nieuwe hoofdleverancier voor het welzijnswerk in 2021 zo'n 7% duurder is dan het subsidievoor-stel van de LEV-groep voor 2021, waardoor de gemeente onnodig € 30.000 meer betaalt. Wij vragen ons oprecht af wat de werkelijke reden is geweest om afscheid te nemen van de LEV-groep.

Wethouder Steeghs heeft op de vraag hoe hard de warme overdracht is gegarandeerd, geantwoord dat LEVgroep dit op 16 november zou gaan uitvoeren. Wij vragen ons dan alleen nog wel af met welke partij de overdracht gaat plaatsvinden. De nieuwe leverancier begint pas op 1 januari 2021.

Namens de fractie: Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur ons een mail