VVD KEURT BEGROTING 2019 AF
Gemert-Bakel, 8 november 2018

In de raadsvergadering van 8 november werd de begroting van onze gemeente behandeld. Vanwege een discussie over de besteding van 182.000 euro hebben de drie oppositiepartijen (SP, Lokale Realisten/D66 en VVD) de begroting afgekeurd. We praten "slechts" over een kwart procent van de totale begroting en dan toch deze actie? Wat is hier aan de hand?

Onze gemeente kampt met tekorten. De tekorten doen zich in belangrijke mate voor in de duurdere 2e-lijns (jeugd-) zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het college maakt een goede start door maatregelen te nemen teneinde deze kosten af te remmen. De oppositiepartijen zijn echter van mening dat dit in onvoldoende mate tot uitdrukking komt in de begroting.

Loze beloftes
Tijdens de presentatie van het coalitieprogramma in mei van dit jaar benadrukten zowel het CDA als de Dorpspartij
nog dat zij ook heel graag met andere partijen samenwerking zouden gaan opzoeken.

8 november jl. was de dag dat het CDA en de Dorpspartij de daad bij het woord hadden kunnen voegen. Het bleken echter loze beloftes te zijn. Het CDA en de Dorpspartij volgen liever de koers van het college en steunen blind de bezuinigingen van de portefeuillehouder Sociaal Domein.

Er diende zich een uitgelezen kans aan om samen te werken in de raad, door samen te zoeken naar bezuinigings-posten. De portefeuillehouder Sociaal Domein moest echter in haar plannen gesteund worden. Argumenten deden er niet toe en de wensen van de oppositiepartijen op dit gebied al helemaal niet.

Samenwerken: niet alleen nemen, maar ook geven
Samenwerken is geven en nemen. Samenwerken volgens de definitie van CDA en Dorpspartij is alleen samenwerking zoeken op onderwerpen die zij van belang vinden om samen op te trekken.
Voor de overige onderwerpen is er geen luisterend oor en met een meerderheid in de raad wordt er dan gedicteerd. Het CDA en de Dorpspartij hebben hier een kans laten liggen om verbinding te creëren in de raad. Een gemiste kans!

Het gevolg is dat er onnodig bespaard wordt op:

  • Schoolmaatschappelijk werk (€ 21.661),
  • Gymvervoer Jenaplan de Pandelaar (€ 10.000),
  • Preventietaken LEVgroep (€ 135.000) en
  • Lokale Alcohol(drugs)preventie (€ 15.629).

Is het een onnodige besparing?
Het budget jeugd is in 2018 realistisch begroot. Toch wordt dit budget voor 2019 verder verhoogd met 3%. Ophogen van het budget (jeugd-) zorg is in de optiek van de oppositie niet nodig. Hiermee zou er een dekking zijn om de besparingen van 182.000 terug te draaien.

Strategisch ook geen slimme zet!
De kosten in de 2e lijns (jeugd-) zorg moeten worden teruggedrongen. Het goedkopere voorliggend veld (1e lijns (jeugd-) zorg zoals o.a. de LEV groep) moet deze zorgvraag opvangen. Strategisch gezien is het dan ook niet verstan-dig om het voorliggend veld met deze bezuiniging extra te frustreren als je wilt dat in de hulpverlening meer nadruk op de 1e lijns (jeugd-) hulpverlening komt te liggen.

  • Een huisarts die een patiënt doorverwijst en merkt dat er bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan, zal al gauw weer door-
    verwijzen naar de duurdere 2e lijns (jeugd)zorg.
  • Door het schrappen van school maatschappelijk werk, wordt niet meer het kind maar de organisatievorm centraal
    gesteld.

Geen vertrouwen in eigen maatregelen?
Het college voert een aantal goede maatregelen in 2019 door om de zorgvraag om te buigen van 2e lijns (jeugd-) zorg naar 1e lijns (jeugd-) zorg. Dit zou in 2019 zeker effect moeten hebben. Dit punt, plus het feit dat het budget jeugd in 2018 als realistisch gezien kan worden, maakt dat wij in het belang van de inwoners van Gemert Bakel deze 182.000 euro aan bezuinigingen durven te schrappen.

Meten met 2 maten
Op verschillende onderwerpen vertoont de Begroting 2019 nog gaten die niet of onvoldoende gedekt zijn. Het gemak waarmee het CDA en de Dorpspartij wel over deze punten heen konden stappen, maar op geen enkele wijze open wilden staan voor een discussie op inhoud binnen het Sociaal Domein, maakte dat er op 8 november jl. een spontaan proces opgang kwam waarbij de voltallige oppositie de begroting heeft afgekeurd.

Een zwaar politiek middel, dat klopt, maar de gehele oppositie is van mening dat er in het belang van de inwoners van Gemert-Bakel meerdere goede redenen waren om dit middel in te zetten. Niet op de laatste plaats ook als een wake-up call richting het CDA en de Dorpspartij. In het belang van de inwoners van Gemert-Bakel willen wij die samenwerking. Maar it takes two to tango.

Cruijf zei eens: "Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest" en dat is precies wat er afgelopen donderdag is gebeurd.

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail