VVD GEMERT-BAKEL TELEURGESTELD!
Gemert-Bakel, 11 juli 2017

De coalitie van VVD, PvdA en SP in het provinciaal bestuur van Brabant heeft vrijdag jongstleden JA gestemd over het veeteelt-wijzigingsplan, om de beroepsperiode van 2028 terug te brengen naar 2022. Voor de VVD met gemengde gevoelens, want ook binnen onze partij was er een verdeeldheid ontstaan tussen voor- en tegenstanders.

Enerzijds was er het kamp dat het liberale
ondernemerschap ondersteunde, terwijl ander-
zijds voorstanders waren te vinden voor een
gezonde woonomgeving, natuur en klimaat.

De VVD in Zuidoost-Brabant heeft als enige
partij op dinsdagavond 4 juli jongstleden in
Deurne een meeting/hoorzitting voor de betrok-
kenen gehouden, waarbij zowel boeren als
burgers hun bezwaren kenbaar konden maken
bij de aanwezige VVD-vertegenwoordigers in
Provinciale Staten van Brabant.

Daaraan voorafgaande hebben we als VVD-
Peelgemeenten per brief onze bezwaren met
betrekking tot de financiële gevolgen voor de
boeren aan onze leden van de provinciale
coalitie kenbaar gemaakt. Daarin is ook de
term 'onbehoorlijk bestuur' gevallen. Immers,
door deze vervroegde maatregel komen veel
kleinere boeren en hun familiebedrijven in onze omgeving in ernstige problemen.

VVD Gemert Bakel heeft zich altijd een voorstander getoond van het vrije boerenondernemerschap. Hetgeen nu door deze vervroegde maatregel onderuit wordt gehaald en ons liberale beginsel afzwakt. Wel hebben wij altijd met een kritische blik gekeken naar het te verwerken mestoverschot en de volksgezondheid en getracht om boeren en burgers daarin bij elkaar te brengen. En juist deze twee zaken blijven onze volledige aandacht houden.

VVD Gemert-Bakel is geneigd, waar nodig, haar standpunt te herzien en waar mogelijk ook aan te passen. Maar het vraagt ook van onze agrarische ondernemers een positieve deelname aan een goed vee- en landbouw beleid. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een herhaling van de Q-koorts uitbraak. Investeren in een goed en gezond boerenbedrijf brengt nu eenmaal helaas (wettelijke) verplichtingen en financiële offers met zich mee.

Wij als VVD bepleiten dan ook om die boeren, waarbij het water tot de lippen komt te staan, te ondersteunen, waarbij zij een beroep kunnen doen op een op te richten stichting 'Provinciaal Fonds', waaruit zij de hun opgelegde verplichtingen kunnen compenseren. Wij gaan ons daar, in ieders belang, hard voor maken.

Alleen dan zullen boeren en burgers gezamenlijk tot een convenant kunnen komen. Waarbij een goed en gezond leef-, natuur- en boerenklimaat hand in hand gaan. En een respectvolle agrarische sector levensvatbaar blijkt in ons Zuidoost-Brabant.

Mark Ory
Voorzitter lokale werkgroep VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-776841 / 06-80162668
Stuur me een mail