VVD BLIJ MET GROEN LICHT VOOR ROOYE ASCH
Handel, 17 augustus 2016

De ontwikkeling van recreatiepark De Rooye Asch kan starten nu de Hoge Raad alle bezwaren heeft behandeld. De vergunning is daarmee onherroepelijk. Na jaren van procederen kan er een mooi vakantiepark verschijnen in Handel. De VVD is daar zeer content mee. Het is voor Gemert-Bakel een kans om de economie en werkgelegenheid te stimuleren.

In eerste instantie was bij de ontwikkeling van De
Rooye Asch sprake van 450 recreatiewoningen,
een zwembad, een hoofdgebouw met receptie en
ontspanningsruimtes. Vanwege de vele bezwaren
en procedures in de laatste jaren heeft de ontwik-
kelaar besloten om te starten met ongeveer 250
recreatiewoningen. Dat zijn voldoende woningen
om een volwaardig park te realiseren.

Voor de gemeente Gemert-Bakel is het recreatie-
park een kans om het toerisme verder te ontwikke-
len. Gemert-Bakel heeft alles in huis om de toerist
een gezellige en aangename vakantie te bieden.
Daaraan kan De Rooye Asch in de nabije toekomst
een extra impuls aan geven. Het wordt een
recreatiepark met de faciliteiten en uitstraling van
een ****-park.

Onrust
Toch is er door de ontwikkelingen ook veel onrust ontstaan bij de bewoners van het park. Het betreft de groep bewoners met een gedoogverklaring. Zo'n gedoogverklaring is een schriftelijke overeenkomst tussen bewoners en de gemeente Gemert-Bakel die de weg vrijmaakt voor permanente bewoning. Dat wordt dus 'gedoogd'.

Doordat de gemeente jarenlang niet heeft gehandhaafd op De Rooye Asch is het park ernstig 'verrommeld'. Leegstaande en vervallen woningen staan overal verspreid op het park. Bewoners met een gedoogverklaring wonen te midden van deze wanorde. Het vermindert de waarde van hun woning en tast hun woongenot aan. Zij hebben al vaker kritiek geuit op de verpaupering van het park.

De recente onrust is ontstaan doordat de gemeente ineens (over)actief is geworden met haar handhavingsbeleid. Bewoners ontvangen sommerende brieven die niet altijd duidelijk zijn en elkaar soms zelfs tegenspreken. Het gevolg van deze gemeentelijke campagne is een toegenomen onzekerheid onder de gedooggroep.

Coulant zijn
Ook de VVD is tegen bebouwing die niet is aangevraagd bij de gemeente. Illegale bouwwerken moeten dan ook worden verwijderd. Maar wat is illegaal? Als het gaat om kleine aanpassingen rondom de percelen van de bewoners met een gedoogverklaring zou de gemeente wat coulanter mogen zijn. Deze bewoners hebben daar vaak niets anders mee bedoeld dan het verfaaien van hun stekkie. Dan zijn de strenge brieven die de gemeente nu stuurt volstrekt misplaatst, vindt de VVD.

Daar komt nog bij dat voorafgaand aan de ontwikkeling van De Rooye Asch aan de projectontwikkelaar duidelijk is gemaakt dat deze gedoogsituatie er was. De ontwikkelaar kon er met de planning dus rekening mee houden. Nu er geen 450, maar slechts 250 woningen gebouwd worden, zou de gedoogsituatie niet tot grote problemen hoeven te leiden.

Niet op kosten jagen
Het probleem hoeft niet opgelost te worden door een al te voortvarend handhavingsbeleid van de gemeente. De VVD is van oordeel dat het probleem zichzelf oplost. De mogelijkheid om een gedoogverklaring te krijgen bestaat immers niet meer. Er kunnen dus geen nieuwe gedoogbewoners bij komen. Daarnaast kunnen hun woningen niet worden doorverkocht met het predicaat permanente bewoning. Bij verkoop vervalt het recht op permanente bewoning. Het probleem komt vanzelf, stap voor stap, tot een oplossing. Daarvoor is het niet nodig dat de gemeente de gedoogbewoners op kosten jaagt en hen onheus behandelt.

De VVD is van oordeel dat illegale bouwwerken door de eigenaren afgebroken moeten worden. En dat zij het puin verwijderen. Maar richting de gedoogbewoners zou de gemeente met een zekere coulance moeten optreden. De ontwikkelaar heeft op dit moment voldoende mogelijkheden om aan de slag te gaan. Deze mogelijkheden zullen in de toekomst alleen maar ruimer worden.

Rick Faas
Voorzitter VVD-schaduwfractie Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail